Polityka zwrotów

z dnia 10.03.2022 r.

Polityka zwrotów

z dnia 10.03.2022 r.

Polityka zwrotów

sklepu internetowego Zoology Clothing

§1. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, na zasadach opisanych w poniższej Polityce zwrotów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik oraz wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (przykładowo: za pomocą pisma lub Formularza wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Zoology Clothing, Dziewanny 80A, 43-382 Bielsko-Biała, e-mail: [email protected]).
 4. Klient może skorzystać z Formularza zwrotu, który jest dostępny do pobrania na naszej Stronie, lecz nie jest to wymagane. Klient ma prawo wypełnić Formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, wydrukować go, podpisać po czym zeskanować i wysłać na nasz adres poczty elektronicznej. W przypadku skorzystania z takiej możliwości, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. Wysłanie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy jest wystarczające do zachowania tego terminu.
 6. Aby dochować terminu, Towar należy wysłać bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 7. Towar, razem z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na następujący adres:
  Zoology Clothing
  Dziewanny 80A
  43-382 Bielsko-Biała
 8. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, wraz z kosztem dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy sposobu dostawy.
 10. Sklep zwraca środki bezzwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymany został zwrot Towaru od Klienta.
 11. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie użyte zostały przez Klienta podczas składania zamówienia, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem środków.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 13. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości zwracanych przez niego Towaru, które wynika z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i charakteru rzeczy.

§2. REKLAMACJE

 1. Produkty, które oferujemy w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może zostać reklamowany z zachowaniem terminów i warunków Reklamacji określonych w odpowiednich przepisach prawa, w przypadku gdy posiada on wady stanowiące o niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Zoology Clothing, Dziewanny 80A, 43-382 Bielsko-Biała, e-mail: [email protected]). Wymagane jest załączenie pisemnego opisu wady.
 4. Sposób rozpatrzenia Reklamacji zostanie przestawiony Klientowi w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez Sklep Reklamacji.
 5. Jeśli Towar okaże się wadliwy, Klientowi przysługują roszczenia na podstawie art. 556 i 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, lub
  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad, lub
  3. żądanie usunięcia wady.
 6. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz opinią co do niezasadności Reklamacji.