Regulamin

z dnia 10.03.2022 r.

Regulamin

z dnia 10.03.2022 r.

Regulamin

sklepu internetowego Zoology Clothing

SPIS TREŚCI
§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§2. DEFINICJE
§3. KONTAKT ZE SKLEPEM
§4. WYMAGANIA TECHNICZNE
§5. INFORMACJE OGÓLNE
§6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
§7. METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
§8. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§10. REKLAMACJA I GWARANCJA
§11. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
§12. DANE OSOBOWE W SKLEPIE
§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1: WZÓR FORMULARZA ZWROTU

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Zoology Clothing, dostępny pod adresem internetowym https://zoology.pl/, prowadzony jest przez Filipa Šunjicia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „SHOENIC” FILIP ŠUNJIĆ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472198555, REGON 369830595.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SHOENIC” FILIP ŠUNJIĆ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5472198555, REGON 369830595.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zoology.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający kontakt ze Sklepem.
 13. Formularz zwrotu – formularz dostępny w Sklepie, stanowiący wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Karta produktu – podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie i jego wariantach.
 17. Zdjęcia poglądowe produktu – zdjęcia służące wizualizacji zamawianego produktu, będące przybliżonym podglądem produktu. Finalny produkt może różnić się w niewielkim zakresie ze zdjęciami poglądowymi, w związku z niejednolitą kalibracją urządzeń wyświetlających.
 18. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 20. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 21. Rzecz – rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem zawartej umowy.
 22. Wada fizyczna – niezgodność Rzeczy z zawartą Umową, w szczególności:
  1. brak jej właściwości, które ze względu na swój charakter winna posiadać,
  2. wydana konsumentowi w stanie niezupełnym lub uszkodzonym.
 23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klientem złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Klienta – a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres pocztowy: Dziewanny 80A, 43-382 Bielsko-Biała
 2. Adres e-mail: [email protected].
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą również za pomocą dostępnego na stronie Formularza kontaktowego.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa zgodna z obecnymi standardami, obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§5. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Ceny prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta prezentowana w Sklepie stanowi ogłoszenie i informację o Produktach możliwych do zakupu, za pomocą złożenia zamówienia na stronie Sklepu oraz zaproszenia do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Ceny Produktów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za Produkty.

§6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub “Kup teraz”. Dodanie do koszyka nie jest wiążące – nie gwarantuje rezerwacji i możliwości zakupu produktu,
  2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu i wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od niego, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. Produkt zostaje zarezerwowany po opłaceniu zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, a jedynie informacją, że zamówienie zostało otrzymane przez Sprzedawcę,
  4. w przypadku przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, Klientowi wysłany zostaje e-mail dotyczący przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

§7. METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska – Kurier InPost,
  2. przesyłka skrytkowa – Paczkomat InPost,
  3. przesyłka zagraniczna.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatności elektroniczne, których operatorem jest PayPro SA (Przelewy24),
  2. BLIK,
  3. płatności kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic,
  4. płatność kartą płatniczą w usłudze PayPal,
  5. płatność platformą PayPal.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§8. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym oraz potwierdzeniu go przez Sprzedawcę zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu opłaconego Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stronie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta przypada na pierwszy dzień roboczy po dniu przyjęcia Zamówienia.
 6. W wyjątkowych przypadkach realizacja zamówień odbędzie się według kolejności ich składania przez Klientów.
 7. W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może się wydłużyć na okres ponad 15 dni roboczych. W przypadku niemożności zrealizowania przez Sklep zamówienia w terminie przewidzianym na stronie Produktu, Klient zostanie poinformowany o tym e-mailem lub telefonicznie i przysługuje mu prawo do rezygnacji z Umowy Sprzedaży oraz do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
 8. W wyjątkowych przypadkach (przykładowo: złożenie kilku Zamówień przez kilku Klientów jednocześnie, przez co stan magazynowy nie aktualizuje się poprawnie i sprzedany zostaje niedostępny Produkt) Klient będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji klienta zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Jeżeli miała miejsce wcześniejsza wpłata, jest ona zwracana Klientowi.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata z wyłączeniem miejsc nieobjętych zasięgiem usług firm transportowych.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną lub poprzez dołączenie formularza zwrotu zamówienia dostępnego na stronie Sklepu do zwracanego towaru – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§10. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Rękojmia obowiązuje w czasie 2 lat od daty wydania towaru Klientowi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Klienci mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  1. posiadanie indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  1. podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
 6. Zakres usługi Newsletter:
  1. powiadamianie o nowych kolekcjach, aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  1. Każdy Klient zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi,
  2. Klienci mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail,
  3. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Sprzedawcy.

§12. DANE OSOBOWE W SKLEPIE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych RODO”.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1: Wzór Formularza zwrotu

Pobierz tutaj.